مفهوم معامله فضولی و آثار حقوقی آن

مفهوم معامله فضولی و آثار حقوقی آن

منطبق بر قانون، فضول به کسی گفته می شود که طرف معامله قرار می گیرد در حالیکه از طرف صاحب مال, اجازه معامله را نداشته باشد. در واقع معامله فضولی منطبق...