سامانه ثنا چیست

سامانه ثنا چیست؟

سامانه ثنا، توسط قوه قضائیه طراحی شده تا اقدامات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد. سامانه الکترونیکی ثنا، برای استفاده ی طر...