اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

همانطور که می دانید اعطای گواهی حق اختراع به دارنده آن حق انحصاری می دهد. گاهی دیده شده است که در رسیدن به اختراع، فاکتورهای متفاوتی از جمله دانش فنی...
تعریف اموال فکری و تولید آن

تعریف اموال فکری و تولید آن

با رشد تکنولوژی، تولیدات مبتنی بر دانش فنی گسترش پیدا کرده که نیازمند توافقات حقوقی بین کارفرما و متخصص است. در این مطلب به نکات مهم برای توازن حقوق ک...