مال مشاع و تقسیم آن

مال مشاع و تقسیم آن

مال مشاع همان مال مشترک است یا به عبارتی مالی است که بیش از یک مالک دارد و به دلیل تعدد مالکان، تقسیم آن آداب حقوقی دارد که در مقاله زیر مختصرا به آن...