حقوق اسرار تجاری

سر در لغت به معنای امری پنهانی است و در تجارت، به اطلاعاتی گفته می شود که عامدا از دیگران پنهان نگه داشته شود . مخفی بودن اطلاعات، برای صاحب آن، مزایا...