نام تجاری و ابعاد حقوقی آن

نام تجاری و ابعاد حقوقی آن

در بسیاری از موارد، مفهوم نام تجاری با مفاهیمی چون علامت تجاری، نشانهای جغرافیایی، نام دامنه و برند اشتباه گرفته می‌شود. در این مطلب به این تفاوتها و...
وجه تمایز برند و علامت تجاری

وجه تمایز برند و علامت تجاری

عموم مردم و در برخی از مواقع حقوقدانها در مفاهیم برند و علامت تجاری دچار شک می شوند. در این مقاله به تعریف و توضیح این دو موضوع پرداختیم.  خواندن ا...