مفهوم و تفاوت ولایت قهری و قانونی

مفهوم و تفاوت ولایت قهری و قانونی چیست؟

ولایت در مفاهیم حقوقی به معنای سرپرستی است. بسیار مشاهده شده که افراد بین " ولایت قانونی" و "ولایت قهری"، تفاوت قائل هستند . در این مطلب به این مفهوم...
کودک همسری در قانون ایران

کودک همسری در قانون ایران

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به هجده سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیی...