مالکیت فکری در پروژه های تحقیقاتی مشترک

مالکیت فکری در پروژه های تحقیقاتی مشترک

انجام پروژه های تحقیقاتی هزینه بر بوده و نیازمند سرمایه گذار است و عموما توسط سرمایه گذاران خصوصی، دولتی یا خصولتی انجام می شود. حال این سوال پیش می آ...