کفالت به چه معناست

کفالت به چه معناست؟

یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق کشور ما مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته  و احکام و قواعد آن تبیین شده است، نهاد کفالت می‌باشد. بدین منظور، سوالاتی...