تدابیر مرزی در مالکیت فکری

تدابیر مرزی در مالکیت فکری

برای حمایت از اموال فکری علاوه بر تدوین قانون و مقررات ویژه، پیش بینی تدابیری امنیتی اهمیت دارد. در این مطلب به تفصیل به بررسی این موضوع پرداختیم....