آثار حقوقی و بررسی قرارداد انتقال فن آوری

آثار حقوقی و بررسی قرارداد انتقال فن آوری

امروزه اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش فنی تبدیل شده و نقشی پررنگ در توسعه تکنولوژی ایفا می‌کند. به همان تناسب قراردادهایی با این موضوع نیز در مطالعات حقوق...