قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

برخی از قراردادها با هدف ایجاد محدودیت پیش بینی شده و به  قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract  شهرت دارند. در این مقاله با انواع این قراردادها...