حق مولف و سازمانها و اسناد بین المللی

حق مولف و سازمانها و اسناد بین المللی

اهمیت حقوق مولف یا کپی رایت در حوزه حقوق مالکیت فکری به شکلی گسترده در حال رشد است. در همین راستا برای محافظت از حقوق مولفین، سازمان، اسناد و توافقات...