استعفا و اخراج کارگر

بررسی نکات مهم استعفا و اخراج کارگر از نظر قانون ایران

استعفا و اخراج کارکنان و چگونگی رخداد این وقایع از نکات مهم و قابل توجه برای کارفرمایان است. مشاهده شده که بی توجهی به این نکات تبعات حقوقی فراوانی برای کارفرمایان در پی داشته است. بنابراین به منظور آگاهی کارفرمایان، در مطلب زیر مختصرا به نکات حقوقی آن می پردازیم.

خواندن این مطلب به 3 دقیقه زمان نیاز دارد.

بررسی نکات مهم استعفا و اخراج کارگر از نظر قانون ایران

نکات مهم برای کارفرمایان درباره‌ی استعفا و اخراج کارگر

همانطور که می دانیم استعفا با اراده کارگر و اخراج با اراده کارفرما صورت می پذیرد ولی توجه به نکاتی در این خصوص ضروری است . گاهی مشاهده شده کارفرما با استعفا کارمند موافقت نکرده ولی از ورود آن به محل کار ممانعت می‎کند. در اینجا استعفاء کارمند مستندی قابل قبول برای خاتمه همکاری نیست و چنانچه کارفرما بدون دلیل موجه مانع ورود کارمند شود، هیات حل اختلاف رای بازگشت به کار صادر می کند. لازم به یادآوری است که اگر درقراردادهای دائم دوره آزمایشی در نظر گرفته شده باشد، اخراج بدون تایید مراجع حل اختلاف مقدور نیست.

راهکار قانونی برای اخراج کارگران نامطلوب چیست؟

راهکار قانونی اخراج کارگران نامطلوب تشکیل کمیته انضباط کار و بررسی پرونده تخلفی کارگر در آن جلسه است. عموما تخلف کارگر در مرتبه اول با تذکر کتبی قابل چشم پوشی بوده و در صورت تکرار کمیته انضباطی تشکیل می‎شود. تنظیم گردش کار کارگران و آیین نامه انضباطی مقدم بر این راهکار قانونی و لازم است کارفرمایان قبل از استخدام کارگر به تنظیم این آیین نامه ها مبادرت ورزند.

اگر کارگر اقدام به تهدید کارفرما و خرابکاری کند، چه اقدامی انجام دهیم؟

چنانچه کارگری تهدید به خرابکاری کند، کارگر نامطلوب محسوب می‎شود اما تا جرمی اتفاق نیافتاده، اخراج کارگر وجه قانونی ندارد و می توان گفت صرف تهدید، دلیل موجه برای اخراج نیست مگر اینکه کارفرما آن را اثبات کند. راه های اثبات آن برای کارفرما عبارتست از شهادت مکتوب دیگر کارگران، ضبط تهدیدات کارگر توسط ادوات صوتی و تصویری.

اخراج کارگر به دلیل تعطیلی کارگاه

اگر اخراج کارمندان ناشی از تعطیلی کارگاه بوده و به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی وجود نداشته باشد، اخراج موجه و کارگر مستحق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده 165 و 27  قانون کار است.

نگارنده : مریم مهردوست