ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید

ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید

در رشته مقالات قبلی با ثبت بین المللی علائم آشنا شدیم. در این نوشتار با روند ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید آشنا می شویم.

ثبت در نظام مادرید

جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به موافقتنامه، پروتکل و آیین نامه مشترک مادرید ملحق شده است. هرچند در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اشاره ایی به ثبت در نظام مادرید نشده است اما منطبق بر ماده 9 قانون مدنی، مقرراتِ عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین به نظر می رسد قانونگذار لزومی به تکرار آن در آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ندیده است.

نظام مادرید به دو بخشِ موافقتنامه و پروتکل تقسیم می شود که ویژگی های این دو، به اختصار عبارتند از :

ثبت در موافقتنامه مادرید مبتنی بر ثبت اساسی در کشور مبداء است و مهلت رد اظهارنامه، 18 ماه است که می بایستی در چهار چوب خاصی، تنظیم شود. عضویت سازمان های بین المللی در موافقتنامه پیش بینی نشده است و اعتبار علائم ثبت شده، 20 سال است.

ثبت در پروتکل مادرید، نیازمند ثبت اساسی در کشور مبداء نیست و می توان همزمان اقدام کرد و مهلت رد اظهارنامه 12 ماه است. عضویت سازمان های بین المللی در موافقتنامه پیش بینی شده است و اعتبار ثبت بین المللی در توافقنامه 10 سال است. از مزایای این روش امکان تعیین حق الثبت انفرادی است که برای همه کشورها یکسان پیش بینی شده مشروط بر اینکه از میزان حق الثبت ملی آن علامت، بیشتر نباشد.

روند ثبت علامت در ایران

برای ثبت، متقاضی می بایستی اظهارنامه را به مرجع ثبت علامت تقدیم کند. متقاضی می بایستی از اتباع ایرانی باشد یا اقامت ایران داشته باشد یا دارای مقر واقعی و موثرِ صنعتی و تجاری باشد. متقاضی با به همراه داشتن مدارک ثبت هویتی، اظهارنامه ثبت علامت در ایران و رسید پرداختی ها، یکی از دو روش موافقتنامه و پروتکل را که ویژگی های آن در بالا بیان شده، انتخاب می کند.

مطالعه بیشتر:  مفهوم کلی استاندارد، اختراع ضروری و حبس اختراع

مرجع ثبت، موظف است اطلاعات ثبت را طی مهلتی 15 روزه، با اظهارنامه ملی، مطابقت دهد. اطلاعات مذکور برای ثبت در قالب موافقتنامه، می بایستی یکسان باشد. متقاضی باید در نظر داشته باشد که ثبت علائم رنگی از تعرفه بالاتری در تناسب با علائم سیاه و سفید برخوردار هستند پس از ثبت لازم است دارنده ثبت علامت بین المللی به نکات زیر توجه نماید که به اختصار عبارتند از:

ثبت بین المللی، مستقل نیست و طی پنج سال اولیه ثبت، وابسته به ثبت داخلی است.  بدین معنا که چنانچه علامت در طی این پنج سال در ایران باطل شود، بطلان می بایستی به اداره ثبت بین المللی گزارش شود و آن اداره، علامت را در حدود لازم باطل می نماید.

مرجع ثبت، منطبق بر ماده 157 آیین نامه مصوب 1387 قوه قضائیه، پس از انتشار آگهی ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و طی مهلت سی روزه اعتراض، مکلف به پذیرش علامت در ایران است.

منطبق بر موافقتنامه مادرید، شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران همان شماره و تاریخی است که در اظهارنامه ثبت علامت درج شده است.

گردآورنده : مریم مهردوست