تغییر نام کوچک در شناسنامه

تغییر نام کوچک در شناسنامه

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دلایل مختلف، در فکر تغییر نام کوچک خود در شناسنامه باشید. اما تغییر نام کوچک در شناسنامه چه شرایطی دارد؟ آیا در تمام موارد پذیرفته است؟ برای تغییر اسم کوچک در شناسنامه باید به کجا مراجعه کنیم؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم.

چه نوع اسامی کوچک در شناسنامه قابل تغییر هستند؟

– نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی شوند.

– القاب اعم از ساده و مرکب. مانند : ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ،حاجیه سلطان و …

– اسامی زننده و مستهجن

 – اسامی که مغایر با ارزش های واالی انسانی باشد. مانند : گرگ ، قوچی و ….

– اسامی که با عرف، فرهنگ و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد. مانند : الت ، خونریز ، چنگیز و ..

– اسامی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه شود. مانند : وانوشکا ، ژاکاردو و ….

– نام هایی که موجب تحقیر اشخاص است یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نیست. مانند : صدتومانی، گت آقا،کنیز،گدا و …

– اسامی نامتناسب با جنسیت شخص. مانند : ماشاءاله برای زنان یا انتخاب نام اشرف برای مردان

– اشتباهات امالی (املا و تقریر نام) در نام اشخاص . مانند: تغییر نام زهراب به سهراب یا منیجه به منیژه

– هم نام بودن فرزند با پدر و مادر یا برادران و خواهران خود درخانواده

– تغییراسامی از صورت عربی رسم الخط به شکل فارسی. مانند: تغییر نام رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق

– اشخاصی که با تایید مراجع ذی صالح، به دین اسلام مشرف می شوند

– افرادی که نام آنها، اسامی ایام هفته باشد

– اشخاصی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالح، حکم به تغییر جنسیت آنها در اسناد سجلی شناسنامه

صادر کرده باشد.

مطالعه بیشتر:  نگهداری حیوان در آپارتمان جرم است؟

– افرادی که دارای نام مستعار باشند. یعنی نام آنها در شناسنامه با آنچه اطرافیان صدایشان می کنند، متفاوت باشد.

– اسامی ناموزون مانند کامبیز طاها

چه نوع اسامی غیرقابل تغییر هستند ؟

– اشخاصی که نام آنها از اسامی ائمه باشد. ( درصورتی، شخص می تواند نام مذهبی خود را تغییر دهد، که به طرفیت اداره ثبت احوال، در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوی کرده  و همراه با سایر ادله و استشهادیه مربوطه، درخواست تغییر نامی که به آن مشهور است را داشته باشد).

برای تغییر نام در شناسنامه به چه مرجعی باید مراجعه کرد؟

تغییر نام، باید در شورای حل اختلاف محل صدور شناسنامه مطرح و نسبت به آن با رعایت مقررات مربوطه تصمیم گرفته شود. بنابراین موافقت با تغییر نام مورد درخواست، موکول به رای صادره از سوی شورای حل اختلاف خواهد بود. پس از وصول رای شورای مذکور، درصورتی که رای صادره، موافق خواسته درخواست کننده صادر شده باشد، پس ازتقاضای اجراء ازسوی متقاضی، نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد. اگر رای صادره، علیه خواسته درخواست کننده صادر شود، براساس ماده چهار قانون ثبت احوال، متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رای صادره شده در شورای حل اختلاف، به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض کند.

چه اشخاصی واجد شرایط تغییر نام هستند؟

– اشخاصی که سن آن ها از هجده سال به بالا باشد. ( فرد زیر هجده سال با ارائه گواهی رشد)

– پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه، در صورتی که سن فرزندان آنها از هجده سال کمتر باشد.

– سرپرست قانونی، قیم، امین، وصی، برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت وی احراز شده باشد.

چه مدارکی برای تغییرنام مورد نیاز است؟

درصورتی که شخص، درخواست تغییرنام خود را داشته باشد، باید اصل شناسنامه و دوکپی از آن را به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارائه دهد. فرد متقاضی باید فرم درخواست تغییر نام را تکمیل و به هیئت حل اختلاف ارائه کند.

گردآورنده: نگین ارزانی