قرارداد استخدام اپراتور لیزر

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام اپراتور لیزر

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد با التفات به بند الف ماده 10 قانون کار ،عبارتست از اپراتوری دستگاه های لیزر و سایر دستگاه های مرتبط با کاشت مو به صورت مستقر و در محل انجام کار.