قرارداد ثبت لوگوی تجاری

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 3 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد ثبت لوگوی تجاری

موضوع این قرارداد ثبت لوگوی …………. متعلق به کارفرما در سامانه مربوط به نحوی که مالکیت آن متعلق به کارفرما باشد و این مالکیت در سامانه مربوط ذکر شود.