بررسی حقوق مالی زن پس از فوت شوهر

بررسی حقوق مالی زن پس از فوت شوهر

گاهی برای عموم تصور ایجاد می شود که حقوق مالی زن بعد از مرگ همسرش از بین می رود و به دیگر قابل مطالبه نخواهد بود، اما این تصور صحیح نیست. حقوق زن بعد...
ارث طبقات ارث مالیات بر ارث

ارث، طبقات ارث و مالیات بر ارث

ارث به معنای انتقال قهری دارایی فرد فوت شده به ورثه (توارث) و یا مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان او تعلق می گیرد. در این مطلب به بررسی معنا و...