معنا و مفهوم اصل اصالت چیست

معنا و مفهوم اصل اصالت چیست؟

اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. شرط ضروری و اساسی حمایت از آثار ادبی و هنری در تمام کشورهایی که حقوق مالکیت آثار ادبی و هن...