افشاء اجتناب ناپذیر

افشاء اجتناب ناپذیر -Inevitable Disclosure

در دنیای اطلاعات امروزه، نظریه حقوقی "افشای اجتناب ناپذیر" یکی از مباحث مطرح شده در قراردادهای دانش فنی با معادل فارسی Inevitable Disclosure  است. در...