تعریف اموال فکری و تولید آن

تعریف اموال فکری و تولید آن

با رشد تکنولوژی، تولیدات مبتنی بر دانش فنی گسترش پیدا کرده که نیازمند توافقات حقوقی بین کارفرما و متخصص است. در این مطلب به نکات مهم برای توازن حقوق ک...