شرایط بازنشستگی

شرایط بازنشستگی

برقراری بازنشستگی نیازمند شرایطی اعم از سابقه کار و سن بیمه شده و با توجه به جنسیت متقاضی، متفاوت است. در این مطلب، مختصرا به شرایط و تفاوت آنها می پر...
بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

بیمه خویش فرما تامین اجتماعی چیست؟

تا زمانیکه در محلی استخدام هستیم و در واقع کارمند محسوب می شویم، کارفرما متعهد به پرداخت بیمه اجباری است. اما در صورت ترک کار و یا داشتن شغل آزاد تکلی...