حقوق اسرار تجاری

سر در لغت به معنای امری پنهانی است و در تجارت، به اطلاعاتی گفته می شود که عامدا از دیگران پنهان نگه داشته شود . مخفی بودن اطلاعات، برای صاحب آن، مزایا...
محرمانگی و قرارداد عدم افشا اطلاعات

محرمانگی و قرارداد عدم افشاء اطلاعات

با توجه به سهولت انتقال اطلاعات در دنیای ارتباطات امروزی، شرط تعهد به رازداری یکی از مهم ترین شروطی است که دارنده اطلاعات ارزشمند، در انجام مذاکرات او...