حقوق اسرار تجاری

سر در لغت به معنای امری پنهانی است و در تجارت، به اطلاعاتی گفته می شود که عامدا از دیگران پنهان نگه داشته شود . مخفی بودن اطلاعات، برای صاحب آن، مزایا...
قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

برخی از قراردادها با هدف ایجاد محدودیت پیش بینی شده و به  قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract  شهرت دارند. در این مقاله با انواع این قراردادها...