نکاح و شرایط فسخ آن

نکاح و شرایط فسخ آن چیست؟

فعالان حقوقی در دنیای امروز در پی تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض حقوق آنان هستند. هرچند در برخی از جوامع موفق به کسب آن شده اند اما توان دسترسی به ای...
حق طلاق یا وکالت حق طلاق به زن

حق طلاق یا وکالت حق طلاق به زن

طلاق از طرف زن، با داشتن حق طلاق یکی از روش‌هایی است که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که در قانون ایران، حق طلاق بدست مرد است، ای...