اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

همانطور که می دانید اعطای گواهی حق اختراع به دارنده آن حق انحصاری می دهد. گاهی دیده شده است که در رسیدن به اختراع، فاکتورهای متفاوتی از جمله دانش فنی...
طرح صنعتی

طرح صنعتی

طرح صنعتی یکی از مباحث مهم مالکیت فکری است که طراح آن می تواند با تقاضای ثبت، حقی انحصاری برای خود تعریف کرده و حمایت قانون را داشته باشد. در مقاله زی...
۱ ۲ ۳ ۱۱