قرارداد های نرم افزار

قرارداد های نرم افزار – بخش اول

با رشد تکنولوژی و همه گیری استفاده از اینترنت، شرکت های ارایه کننده خدمات نرم افزاری و مخاطبان آن، نیازمند انعقاد قرارداد با موضوعات مختلف می باشند. د...
قراردادهای نرم افزاری

قراردادهای نرم افزاری – بخش دوم

با رشد تکنولوژی و همه گیری استفاده از اینترنت، شرکت های ارایه کننده خدمات نرم افزاری و مخاطبان آن، نیازمند انعقاد قرارداد با موضوعات مختلف می باشند. د...
حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

آثار رایانه ای حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این مطلب به آثار رایانه...