بررسی حقوقی نشان های تجاری

بررسی حقوقی نشان های تجاری

در بحث مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در این مطلب به بررسی این مفهوم، مصادی...
حقوق مالکیت فکری در تولید محصول

حقوق مالکیت فکری در تولید محصول

رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالکیت فکری نیازمند آگاهی از مصادیق نقض است. این موضوع در صورت تشابه کالا و خدمات طرفین اختلاف، با دشواری های بیشتری مواجه...