مفهوم و تفاوت ولایت قهری و قانونی

مفهوم و تفاوت ولایت قهری و قانونی چیست؟

ولایت در مفاهیم حقوقی به معنای سرپرستی است. بسیار مشاهده شده که افراد بین " ولایت قانونی" و "ولایت قهری"، تفاوت قائل هستند . در این مطلب به این مفهوم...