ابلاغ تلفنی

آیا ابلاغ تلفنی معتبر است؟

ابلاغ به معنای اطلاع رسانی است. درخصوص دعاوی حقوقی و شکایات کیفری، ابلاغ به معنای اطلاع رسانی درخصوص ثبت دادخواست یا شکایت به طرفیت اشخاص و یا اطلاع رسانی درخصوص مراحل پرونده است. اما با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی، کیفیت ابلاغ باید چگونه باشد؟

ابلاغ قانونی و دارای اثر حقوقی چه ویژگی هایی دارد؟

مستند به قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ دادخواست و پیوست های آن توسط مامور اجرا ابلاغ انجام می شود. مامور ابلاغ وظیفه دارد که ضمن ابلاغ اوراق دادخواست را ظرف دو روز عودت دهد. لازم به ذکر است که این شیوه درحال حاضر برای خواندگانی امکان پذیراست که دارای ثبت نام ثنا نباشند و درصورتی خوانده دعوی در سیستم ثنا ثبت نام کرده باشد ابلاغ دادخواست از طریق سامانه ثنا انجام شده و وصول آن به خوانده به واسطه ارسال پیامک محقق می شود.

بنابراین ابلاغ شکواییه:

درصورتی که مشتکی عنه سابق بر ثبت شکایت در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، ابلاغ شکایت به وی به شیوه الکترونیک انجام می شود و در غیراین صورت ابلاغ به صورت سنتی به وسیله مامور ابلاغ انجام می شود مگر در موارد ذیل:

  • در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
  • هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
  • در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، احتمال تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته باشد.
  • در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

دراین موارد بازپرس می تواند بدون ابلاغ، دستور جلب متهم را صادر نمایید.

آیا ابلاغ تلفنی قانونی است؟ 

مستند به ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ به صورت تلفنی و ایمیل با رعایت سایر موازین مربوط به ابلاغ الکترونیک امکان پذیر و قانونی است.

مطالعه بیشتر:  تامین دلیل و انواع آن

استفاده از سامانه‏ های (سیستم های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

درصورتی که از یکی از شعب دادسرا یا دادگاه با هریک از شهروندان تماس گرفته و طی آن تماس ابلاغ و دعوت به حضور در مراجع رسیدگی انجام شود، ابلاغ انجام شده است. درصورتی که مخاطب از حضور خودداری کند، مقام قضایی می تواند دستور جلب وی را صادر نماید.