طرح دعوی و ابلاغ دادخواست به اتباع غیر ایرانی

طرح دعوی و ابلاغ دادخواست به اتباع غیر ایرانی

در صورتیکه خوانده غیر ایرانی و از اتباع خارجی باشد، مراحل طرح دعوی به چه شکل خواهد بود؟ اگر فرد مقیم ایران باشد یا در کشور دیگر سکونت داشته باشد مراحل چه تفاوتی خواهند داشت؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه 

ابلاغ به اتباع غیر ایرانی چگونه انجام می‎شود؟

در صورتی که خوانده دعوی از اتباع غیر ایرانی باشد ابلاغ دادخواست به چه شیوه ای انجام می شود ؟

ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که اگر تبعه کشور خارجی مقیم ایران باشد ، ابلاغ دادخواست به وی مطابق با مقررات عام ابلاغ انجام خواهد‎شد. اما در فرضی که خوانده مقیم ایران نبوده و هم چنین از اتباع ایران نیز نباشد، ثبت دادخواست به طرفیت وی و ابلاغ دادخواست به خوانده نمی تواند مطابق مقررات عام ابلاغ دادخواست انجام شود.

ابلاغ دادخواست به خوانده غیر ایرانی که مقیم ایران نیست، به چه شیوه ای انجام می پذیرد ؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد. در ماده ۷۱ قانون مذکور صراحتا آمده‎است که ابلاغ دادخواست در خارج کشور، به وسیله مأموران کنسولی یا مأموران سفارت به هر شیوه ای که آنها صلاح بدانند، انجام می شود. این ماموران دادخواست را ابلاغ کرده ونتیجه را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند.

آیا در حال حاضر امکان ثبت دادخواست و ابلاغ آن به شیوه الکترونیک که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، کارایی دارد ؟

درحال حاضر ثبت دادخواست به شیوه دستی امکان پذیر نیست، بنابراین برای خواهان یا وکیل وی امکان ارسال اوراق دادخواست به وزارت امور خارجه یا اداره کنسولی وزارت خانه مذکور ممکن نخواهد‌‎ ‎‌بود.

روش ابلاغ دادخواست به اتباع سایرکشورها :

– دادخواست توسط خواهان یا وکیل وی، همانند سایر دادخواست ها ثبت می شود.

– پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به خواهان ، دادخواست و ابلاغیه آن (به همراه اسناد و مدارک در صورتی که به زبان فارسی باشند ) ترجمه رسمی می شود.

– دادخواست ترجمه شده به همراه ابلاغ و پیوست های آن، به اداره امور بین الملل قوه قضایی تحویل داده می شود.

– دادخواست از طریق اداره مذکور، به وزارت امور خارجه ارسال شده و سپس از طریق سفارت خانه یا دفاتر حافظ منافع کشورها دادخواست را ابلاغ می نماید.

برای ابلاغ دادخواست از طریق اداره امور بین الملل قوه قضاییه رعایت نکات ذیل مهم است :

– ترجمه پیوست های دادخواست الزامی نیست ولی متن دادخواست وابلاغیه آن حتما باید ترجمه شود.

– در نوشتن آدرس خوانده باید بسیار دقیق بود. در صورت ثبت اشتباه شهر ، خیابان وکدپستی ابلاغ دادخواست امکان پذیر نیست.

نگارنده: میترا پورمند