محرمانگی و قرارداد عدم افشا اطلاعات

محرمانگی و قرارداد عدم افشاء اطلاعات

با توجه به سهولت انتقال اطلاعات در دنیای ارتباطات امروزی، شرط تعهد به رازداری یکی از مهم ترین شروطی است که دارنده اطلاعات ارزشمند، در انجام مذاکرات او...
افشاء اجتناب ناپذیر

افشاء اجتناب ناپذیر -Inevitable Disclosure

در دنیای اطلاعات امروزه، نظریه حقوقی "افشای اجتناب ناپذیر" یکی از مباحث مطرح شده در قراردادهای دانش فنی با معادل فارسی Inevitable Disclosure  است. در...
1 2