قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

برخی از قراردادها با هدف ایجاد محدودیت پیش بینی شده و به  قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract  شهرت دارند. در این مقاله با انواع این قراردادها...
اسرار تجاری و اختراعات

اسرار تجاری و اختراعات

مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می‎شود. حمایت از اطلاعات در قالب اسرار، نیازمند عدم فاش و حمایت در قالب اختراعات، فاش...