تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی انجام می‌شود. در سال 1390 قانونی با عنوان " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سن...
طرح دعوای ابطال سند رسمی

طرح دعوای ابطال سند رسمی

آیا دعوای ابطال سند رسمی در رویه فعلی قضایی پذیرفته می شود ؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. طرح دعوای ابطال سند رسمی در رویه قضایی ایرا...
سند ملک و انواع سند ملکی

انواع سند ملکی

توجه به نوع سند، موضوعی است که حتما در معامله باید به آن توجه شود. آیا تمام اسناد ملکی یکی هستند؟ فرق سند عادی و رسمی در چیست؟ در این مطلب برای آشنایی...
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی به دعوایی گفته می شود که در آن فروشنده با میل خود و با بهانه های مختلف اقدام به تنظیم سند رسمی نکند. در این صورت خریدار می توا...
۱ ۲