حفظ سلامت کارمندان

حفظ سلامت کارمندان

یکی از مسئولیت های مهمی که قانون برای کارفرما تعریف کرده است فراهم آوردن محیطی است که در آن کارگران بدون ترس از ابتلا به بیماری مشغول به کار شوند ....
فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی و خصوصی

فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی و خصوصی

امروزه با توجه به رشد جمعیت، میزان قرارداد های پیمانکاری خصوصی و دولتی برای تامین مسکن و خدمات شهری، رو به فزونی است. در این دست قرادادها، طرفین با تو...
شکایت کارفرما از کارگر

نحوه شکایت کارفرما از کارگر

کارگر و کارفرما، دو جایگاه شغلی در قراردادهای کاری است. روابط میان این دو از جنبه مسائل بسیار مهم در قانون کار است. به طوریکه در صورت ایجاد اختلاف و ع...