طرح صنعتی

طرح صنعتی

طرح صنعتی یکی از مباحث مهم مالکیت فکری است که طراح آن می تواند با تقاضای ثبت، حقی انحصاری برای خود تعریف کرده و حمایت قانون را داشته باشد. در مقاله زی...
اصل عدم حمایت از ایده

اصل عدم حمایت از ایده

در موارد بسیاری اشخاص به محض خطور ایده ای به ذهن خود، به فکرکسب گواهی اختراع، طرح صنعتی می افتند ، در حالیکه از از اصل عدم حمایت از ایده در اموال فکری...
معنا و مفهوم اصل اصالت چیست

معنا و مفهوم اصل اصالت چیست؟

اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. شرط ضروری و اساسی حمایت از آثار ادبی و هنری در تمام کشورهایی که حقوق مالکیت آثار ادبی و هن...